лични заменки
personal pronouns
les pronoms personnels

македонски English français
јас I je
ти you tu
тој
таа
he
she
il
elle
ние we nous
вие you vous
тие they ils, elles

possessive pronouns
les pronoms possessifs

македонски English français
мој
моја
my mon
ma
твој
твоја
your ton
ta
негов, нејзин
негова, нејзина
his, her son
sa
наш
наша
our notre
ваш
ваша
your votre
нивен
нивна
their leur

македонски français
мои mes
твои tes
негови, нејзини ses
наши nos
ваши vos
нивни leurs