прашални заменки
interrogative pronouns
les pronoms interrogatifs

македонски English français
прашање / прашања question(s) "
кој ? Who? Qui ?
кое ? Which? Quel ?
овој / оној this / that ceci / cela
што ? What? Quoi ?
како ? How? Comment ?
колку ? How much / many? Combien ?
каде ? Where? Où ?
кога ? When? Quand ?
зошто ? Why? Pourquoi ?
затоа што ... Because ... Parce que ...
одговор the answer, reply une réponse